KLAUZULA INFORMACYJNA
eventu pod nazwą „evolucJA”

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO), INFORMUJĘ, IŻ:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Petryna prowadzącą działalność  gospodarczą  Petra Consulting z siedzibą  w Szczawnie-Zdroju  (58-310), ul. Saperów 7.
 2. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, NIP, nazwa firmy w  oraz wizerunek osób biorących udział w spotkaniu.
 3. Wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. Osoby nie wyrażające zgody na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku proszone są o nie uczestniczenie w  imprezie lub powiadomienie administratora o nie wrażeniu zgody na przetwarzanie danych wizerunkowych.
 4. Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu organizacji eventu „ewolucJa” w dniach 7-8 grudnia 2019 roku na podstawie:
 • zgody na przetwarzanie danych o których mowa w pkt. 3 – art. 6 ust. 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia. (rejestracja w systemie),
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej  (zakup biletu),
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych,
 • art. 9 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane na portalach społecznościowych. Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA następuje na podstawie do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.;
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Dostępu do treści danych, w tym danych dotyczących wizerunku własnego, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator,
 • Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy Rozporządzenia.
 1. W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 2. Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.